Regulamin sklepu i polityka prywatności

Regulamin sklepu i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DWA-TAK

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Dwa-Tak, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Dwa-Tak, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep Internetowy Dwa-Tak działający pod adresem sklep.dwa-tak.pl prowadzony jest przez Annę Boczula prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dwa-Tak Anna Boczula, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8992807571, REGON 366411099.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie dwa-tak.pl.

4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dwa-Tak Anna Boczula, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8992807571, REGON 366411099.

b) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

c) Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dwa-tak.pl.

d) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim firma Dwa-Tak skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.

e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

f) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

h) Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

i) Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

j) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

k) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

l) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Dwa-Tak, zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Dw-Tak oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Wyjątek stanowią te produkty, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone.

§ 2 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Prądzyńskiego 1a/16, 50-434 Wrocław

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@dwa-tak.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 693 137 534

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 29 1090 2529 0000 0001 3399 6729

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-20

§3 Rejestracja i logowanie

1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Dwa-Tak nie jest konieczne dokonanie rejestracji.

2. Korzystając z usług Dwa-Tak Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Dwa-Tak można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie Dwa-Tak Produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem „DO KOSZYKA”. Następie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając w widoku koszyka przycisk „dalej”, następnie wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.),

b) adresu dostawy,

c) wyboru sposobu płatności,

d) firma Dwa-Tak nie posiada kasy fiskalnej, jeśli Klient będzie chciał otrzymać od Sprzedawcy dowód zakupu, otrzyma go w postaci faktury VAT, w innym wypadku klient otrzyma jedynie dokument potwierdzenia dostarczenia Produktów, dzięki któremu możliwa będzie ewentualna reklamacja towaru.

3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy Dwa-Tak zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

4. Konsument przed złożeniem zamówienia jest informowany na stronie Sklepu Internetowego Dwa-Tak o:

a) głównych cechach świadczenia; z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się ze Sklepem;

b) danych identyfikujących sprzedawcę,

c) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;

e) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;

f) sposobie i terminie zapłaty;

g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także linku do wzoru formularza odstąpienia od umowy,

i) kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

j) obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;

5. Konsument jest zobowiązany przed złożeniem zamówienia wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 5 powyżej następuje poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę”.

7. Po złożeniu zamówienia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy na odległość.

§5 Formy płatności i dostawy

1. Na stronie Sklepu Internetowego Dwa-Tak zamieszczona jest przy każdym oferowanym produkcie cena brutto. Cena jest podawana w złotych polskich i nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów lub upłynięcia terminu obowiązywania oferty.

3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)Przesyłka kurierska,

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Prądzyńskiego 1a/16, 50-434 Wrocław.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c) Płatności elektroniczne.

5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu Internetowego.

§6 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.

2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 72 h w dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty. Dwa-Tak zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 72 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

§7 Warunki reklamacji

1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres info@dwa-tak.pl.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego Dwa-Tak reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu lub dokumentem potwierdzenia dostarczenia Produktów.

3. Sklep Internetowy Dwa-Tak rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu.

4. Sklep Internetowy Dwa-Tak ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy Dwa-Tak naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§8 Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia można znaleźć pod adresem: dwa-tak.pl/odstapienie-od-umowy-sprzedazy.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres określony w §2 ustęp niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku wysłania przez dwa-tak.pl niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy Dwa-Tak, w innym wypadku koszty zwrotu towaru ponosi klient.

8.Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w Sklepie Internetowym Dwa-Tak. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.

9. Sklep Internetowy Dwa-Tak nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy Dwa-Tak nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych  lub błędnego numeru konta.

10. Konsument  ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie dwa-tak.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

11. Konsument,  który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek pojawić się w miejscu dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowań reklamowanego towaru.

§9 Dane osobowe i polityka prywatności

1. W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Dwa-Tak jest Sprzedający Dwa-Tak Anna Boczula. Dane kontaktowe: tel. 693 137 534, e-mail info@dwa-tak.pl;

b) Sprzedający przetwarza dane osobowe:

– w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

– w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

– w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

– w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

– w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

– w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

– w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

c) Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

d) Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

– naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie.

– Umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres info@dwa-tak.pl lub poprzez tel. 693 137 534 sklep dopuszcza również inną formę kontaktu jeżeli klient wyrazi taką chęć. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§10 Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Dwa-Tak nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach Sklepu Internetowego  Dwa-Tak, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Sklep Internetowy Dwa-Tak nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu dwa-tak.pl jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.

6. Sklep Internetowy Dwa-Tak zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy Dwa-Tak, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego Dwa-Tak. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 roku.

pl_PLPolish